Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn
Menighedens navn er Luthersk Missions Frimenighed, Hillerød (kaldet Hillerød Frimenighed). Menigheden er hjemmehørende i Hillerød Kommune. 

§ 2. Grundlag
Menigheden bygger sit arbejde på

– de bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige
  og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv,
– de oldkirkelige bekendelser: den apostolske, den nicænokonstantinopolitanske og den athanasianske bekendelse og de reformatoriske bekendelsesskrifter: den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus som sande og forpligtende udtryk for, hvad Guds ord lærer.

§ 3. Formål
Menighedens formål er:

 1. at fremme et menighedsliv i overensstemmelse med Ny Testamente, hvor ordet forkyndes rent, og sakramenterne forvaltes ret.
 2. at det enkelte menighedsmedlem vokser en sund åndelig vækst, der udmønter sig i tjeneste
  • for det kristne fællesskab og for vore med­mennesker i øvrigt
  • i evangelisation, diakoni og international mission, så mennesker kan vindes for Kristus både i Danmark og andre lande.

§ 4. Organisation
Menigheden er stiftet den 27. oktober 1998 som en selvstændig evangelisk luthersk frimenighed, tilknyttet Luthersk Mission som en organisatorisk del af Nordsjællands Afdeling med pligter og rettigheder som en kreds i Luthersk Mission jf. Vedtægter for Luthersk Mission §§ 4 og 6.

Luthersk Missions landslove gælder for menigheden.

§ 5. Medlemskab
Som medlem optages enhver som døbes i menigheden.

 1. Som medlem kan optages enhver, som er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og som i tro og livsførelse bekender sig til Kristus i overensstemmelse med menighedens grundlag, som ønsker at deltage i menighedens gudstjenester, og som skriftligt tilslutter sig menighedens vedtægter for at følge dem i praksis.
 2. Alle medlemmer forpligter sig til at bidrage til menighedens fællesskab såvel åndeligt som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner – og til at anerkende menighedens ældsteråd som åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Ny Testamente.
 3. Henvendelse om optagelse rettes til ældsterådet. Medlemskabet omfatter hjemmeboende døbte børn under 18 år.
 4. Stemmeret opnås ved det fyldte 18. år.
 5. Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til ældsterådet. Kommer et medlem i varig modstrid med menighedens vedtægter, kan et flertal i ældsterådet ophæve den pågældendes medlemskab.

§ 6. Opbygning

1. Ældsteråd

1.1. Valg m.v.:

a.     Menighedens stemmeberettigede medlemmer vælger tre personer til ældsterådet. Det sker efter indstilling fra ældsterådet eller efter skriftlig indstilling fra mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer. De valgte personer indsættes  under bøn og håndspålæggelse.

b.     Til ældsterådet kan kun vælges åndeligt modne mænd. De vælges for en periode af to år.

         Genvalg kan finde sted. Henholdsvis en og to personer er på valg hvert andet år. En person bør normalt ikke genvælges for mere end fire sammenhængende valgperioder.

c.      Ældsterådet konstituerer sig med formand og næstformand, begge for et år ad gangen. Ældsterådet kalder også en kasserer.

d.     Ældsterådet fastsætter selv sin dagsorden og skriver beslutningsreferat. Formanden leder rådets forhandlinger, og der tilstræbes enighed i alle beslutninger. Der skal være mindst to af  ældsterådets medlemmer til stede, for at ældsterådet er beslutningsdygtigt.

e.     Ældsterådet udpeger repræsentant(er) til Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Nordsjælland.

f.      Såfremt et medlem af ældsterådet kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter, gælder samme regel som for menighedens øvrige medlemmer, se § 5 stk. e. Hvis et medlem af ældsterådet slutter sin tjeneste, inden periodens udløb, vælger de to øvrige en midlertidig afløser indtil næste generalforsamling.

1.2. Opgaver:

a.     Menigheden ledes af ældsterådet.

b.     Ældsterådet har ansvaret for præstefunktionen i menigheden, og medlemmerne af ældsterådet er som sådan menighedens præster.

c.      Ældsterådet har således det overordnede åndelige ansvar i menigheden og skal varetage hyrde- og lærefunktionen samt drage omsorg for, at menighedens liv og virke tjener virkeliggørelsen af menighedens formål gennem brug af de nådegaver, Herren skænker. Ældsterådet drøfter regelmæssigt  forkyndelsen i menigheden, menighedens åndelige tilstand og beder for menigheden og dens medlemmer.

d.     Referater fra ældsterådsmøder tilsendes menighedsrådet retoucheret for følsomme personoplysninger. Ældsterådsformanden kan deltage i menighedsrådets møder.

e.      Ældsterådet har ansvaret for

 • gudstjenesterne og de kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielser og begravelser), herunder gudstjenestens liturgi,
 • forkyndelse/undervisning af Guds ord ved menighedens gudstjenester, lejre, konfirmandundervisning m.v.,
 • forvaltningen af sakramenterne,
 • medlemsoptagelse samt sjælesorg og dialog med menighedens medlemmer,
 • afholdelse af generalforsamling  og mindst et årligt menighedsmøde, hvor bl.a. drøftes menighedens liv og virke,
 • afholdelse af mindst et årligt møde med menighedsrådet og årlige møder med menighedens prædikanter og gudstjenesteledere,
 • kaldelse af medarbejdere til menighedens forskellige arbejdsgrene,
 • registrering til de offentlige myndigheder ved dåb, vielser og begravelser,
 • forvaltning af menighedens økonomi, herunder kaldelse af menighedens kasserer.

2. Menighedsråd

a.     Til menighedsrådet kalder ældsterådet for et år ad gangen tre-fem menighedstjenere.          Menighedstjenere kan kaldes igen. En menighedstjeners sammenhængende periode bør normalt ikke overstige 8 år. Det tilstræbes, at både mænd og kvinder er repræsenteret i menighedsrådet. En menighedstjener kan løses fra sin tjeneste af ældsterådet.

b.     Menighedsrådet ledes af en koordinator, der kaldes af ældsterådet blandt menighedstjenerne.

c.      Der afholdes mindst ét årligt fællesmøde med ældsterådet. Mødet indkaldes og ledes af ældsterådet. Dagsorden fastsættes sammen med menighedsrådet. Referater fra menighedsrådsmøder tilsendes ældsterådet.

d.     Menighedstjenerne indsættes under bøn og håndspålæggelse.

e.      Menighedsrådet har generelt ansvaret for at bistå ældsterådet og drage omsorg for menighedens liv og virke i alle praktiske forhold.

f.      Såfremt en menighedstjener kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter, gælder samme regel som for menighedens andre medlemmer. Se § 5 stk. e og § 6 stk. 1.g.

3. Medarbejdere i øvrigt.

Ældsterådet og menighedsrådet søger i så vid udstrækning som muligt at inddrage menighedens medlemmer i arbejdet, f.eks. i form af

 • forbøn,
 • børne-, junior- og ungdomsarbejde,
 • diakonale funktioner,
 • kor og musikaktiviteter,
 • økonomifunktioner,
 • praktiske opgaver i øvrigt.

4. Ansatte

a.     Ansættelser i menigheden foretages af ældsterådet og godkendes af afdelingsstyrelsen jf. Vedtægter for Luthersk Mission §10 stk. 4.

b.     En ansat præst deltager fast i ældsterådets møder (dog uden stemmeret), og har sammen med ældsterådet et overordnet åndeligt ansvar for menighedens liv og virke jf. §6 1.2.

§ 7. Generalforsamling

a.     Generalforsamlingen er menighedens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned og indkaldes af ældsterådet mindst seks uger forud for generalforsamlingen. Det tilstræbes, at mindst én person fra hver husstand deltager i generalforsamlingen.

         Dagsorden udsendes mindst syv dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes sat under afstemning på den ordinære generalforsamling samt evt. indstilling fra medlemmerne af kandidat til ældsterådet, skal være ældsterådet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst to ældste eller mindst 1/3 af menighedens medlemmer ønsker det. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel. Dagsorden udsendes mindst syv dage før generalforsamlingen.

b.     Afgørelser ved generalforsamlingen træffes ved absolut stemmeflertal, hvilket vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed ved valg, foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed, trækkes der lod. Alle valg sker ved skriftlig afstemning, og alle øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker det. Der kan stemmes pr. brev. Til ændring af menighedens vedtægter kræves dog, at mindst to af de ældste og 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære generalforsamling, stemmer for. Vedtægterne kan dog ikke ændres i strid med § 2.

c.      På den ordinære, årlige generalforsamling behandles bl.a. følgende punkter:

1. Årsberetning fra ældsterådet og orientering fra menighedsrådet samt de forskellige arbejdsgrene.        

2. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

3. Budget for indeværende regnskabsår forelægges og godkendes.

4. Valg til ældsterådet.

5. Valg af to revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år; genvalg kan finde sted. Revisorerne kan ikke være medlem af ældsterådet eller menighedsrådet.

§ 8. Tegningsret mv.

a.     Formand og næstformand i forening – eller i en af disses fravær, den tredje person i ældsterådet – repræsenterer menigheden i alle forhold og deres underskrifter forpligter menigheden juridisk.

b.     Indgåelse af lejemål, køb/salg, optagelse af lån og pantsætning af ejendom skal forelægges generalforsamlingen til flertalsgodkendelse, evt. ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Køb/salg, optagelse af lån og pantsætning af ejendom skal endvidere godkendes af Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Nordsjælland. For så vidt angår brugsret og ejendomsret over fast ejendom henvises til Luthersk Missions landslove § 12.

§ 9. Afdelingsstyrelsen

a.     Afdelingsstyrelsen i Nordsjælland fører tilsyn med menigheden og fungerer som appelinstans i tilfælde af intern læremæssig, ordningsmæssig eller personorienteret stridighed. Afdelingsstyrelsen kan i forståelse med ældsterådet fratage en medarbejder dennes opgaver i menigheden, såfremt denne giver anledning til forargelse.

b.     Menigheden anvender Luthersk Missions prædikanter jf. landslovenes § 10, stk. 3 i lighed med kredsene.

c.      Menighedens vedtægter forelægges afdelingsstyrelsen til godkendelse.

§ 10. Menighedens opløsning

a.     I tilfælde af opløsning af menigheden overdrages menighedens midler til Luthersk Missions Nordsjællandsafdeling.

b.     Opløsning skal besluttes af mindst to medlemmer af  ældsterådet og 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære generalforsamling, afholdt med mindst fire ugers mellemrum.

Således vedtaget på Hillerød Frimenigheds generalforsamling den 27. oktober 1998 og revideret den 25.marts 2007 og den 5. februar 2013.

Således godkendt af Luthersk Missions Afdelingsstyrelse i Nordsjælland den 20. oktober 1998 og revideret den 8.maj 2007, og den 27. august 2013.